دانلود برای ویندوز

Device Drivers
Device Driver for USB Cameras Device Driver for USB Cameras 2.8.9 January 15, 2016
Device Driver for USB Cameras (33U Series only) Device Driver for USB Cameras (33U Series only) 3.1.0 August 8, 2016
Device Driver for GigE Cameras Device Driver for GigE Cameras 3.0.2.2522 November 5, 2015
Device Driver for FireWire 800 Cameras Device Driver for FireWire 800 Cameras 5.0.13.327 March 5, 2014
Device Driver for FireWire 400 Cameras Device Driver for FireWire 400 Cameras 4.4.0.1 June 22, 2011
Device Driver for Video-to-FireWire Converters Device Driver for Video-to-FireWire Converters 4.2.0.1 February 3, 2011
Device Driver for Video-to-USB Converters Device Driver for Video-to-USB Converters 1.2.0.17 August 19, 2011
Device Driver for DFG/USB2pro Device Driver for DFG/USB2pro 1.1.6 November 3, 2015
Device Driver for DFG/HDSDI Device Driver for DFG/HDSDI 2.8.9 January 15, 2016
Device Driver for Frame Grabbers Device Driver for Frame Grabbers 6.3.9 July 14, 2014
Software Development Kits (SDKs)
IC Imaging Control .NET Component for C#, VB.NET, C++ Class Library for C++ projects IC Imaging Control .NET Component for C#, VB.NET, C++ Class Library for C++ projects 3.4.0.2595 May 27, 2016
IC Imaging Control C Library IC Imaging Control C Library 3.3.0.12 December 17, 2014
IC Imaging Control ActiveX IC Imaging Control ActiveX 3.2.0.0 July 16, 2012
IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup IC Imaging Control ActiveX Runtime Setup 3.2.0.0 July 16, 2012
Programming Samples
IC Barcode - 1D and 2D Barcode Reader for IC Imaging Control IC Barcode - 1D and 2D Barcode Reader for IC Imaging Control 1.0.0.258 December 7, 2015
IC Imaging Control - Sample Library IC Imaging Control - Sample Library 3.3 August 21, 2014
Extensions
TWAIN Source for IC Imaging Control TWAIN Source for IC Imaging Control 3.0.0.110 August 1, 2014
Cognex VisionPro AIK Plugin for IC Imaging Control Cognex VisionPro AIK Plugin for IC Imaging Control 3.2.0.3 May 28, 2013
ActivVisionTools Driver for IC Imaging Control ActivVisionTools Driver for IC Imaging Control 2.0.0.3 April 15, 2010
HALCON Extension for IC Imaging Control HALCON Extension for IC Imaging Control 3.2.0.0 July 16, 2012
LabVIEW Extension for IC Imaging Control LabVIEW Extension for IC Imaging Control 3.3.0.41 July 8, 2016
IC Matlab Plugin for Matlab 10.0 R2010 IC Matlab Plugin for Matlab 10.0 R2010 1.1.0.0 July 29, 2013
IC Matlab Plugin for Matlab R2013b and higher versions IC Matlab Plugin for Matlab R2013b and higher versions 3.3.0.43 December 17, 2014
IC NeuroCheck Driver for NeuroCheck 6.0 IC NeuroCheck Driver for NeuroCheck 6.0 1.0.0.51 September 29, 2014
IC NeuroCheck Driver for NeuroCheck 6.1 IC NeuroCheck Driver for NeuroCheck 6.1 1.0.0.56 December 3, 2015
End User Software
IC Capture - image acquisition IC Capture - image acquisition 2.4.633.2555 February 11, 2016
IC Measure - manual on-screen image measurement and image acquisition IC Measure - manual on-screen image measurement and image acquisition 1.2.0.265 April 11, 2016
IC Fullscreen Presenter IC Fullscreen Presenter 1.0.0.0 June 6, 2014
IC Line Profiler IC Line Profiler 1.1.0.9 August 1, 2014
Footswitch software for IC Capture Footswitch software for IC Capture 1.0.0.9 September 22, 2014
Scan2Docx Scan2Docx 1.1.0.883 February 3, 2015
Scan2Docx OCR Scan2Docx OCR 1.1.0.883 February 3, 2015
Scan2Voice Scan2Voice 2.4.2.960 June 21, 2016
Software Tools
Processor Idle State Manager Processor Idle State Manager 2.2.0.2 March 12, 2014
Hot Pixel Correction Hot Pixel Correction 4.0.0.553 July 2, 2014
Subject to change

درباره  The Imaging Source

محصولات این شرکت طیف وسیعی از دوربین های صنعتی با رابط  USB 3.0  ، USB 2.0   ، GIGE  و FireWire   و همچنین نرم افزار های پردازش تصویر را شامل می شود . نوآوری ، کیفیت برتر و بررسی و پاسخگویی دقیق نیازمندی های کاربردهای مختلف  ، ویزگی و عامل موفقیت محصولات و خدمات شرکت می باشد.